الیت
تعداد محصولات: 24
حلیم الیت
2500
2375 تومان
عصاره گوشت گوساله الیت
2500
2300 تومان
سوپ سبزیجات الیت
3000
3000 تومان
عصاره زعفران الیت
6000
6000 تومان
سوپ جو الیت
3000
3000 تومان
سوپ قارچ الیت
2700
2700 تومان
پاستا گوجه و ریحان الیت
3300
3300 تومان
نودالیت با طعم قارچ الیت
2000
2000 تومان