کاله
تعداد محصولات: 72
خامه کاله
3200
3200 تومان
ماست سون 2.5 درصد چربی
10900
10355 تومان
پنیر لبنه انا کاله
5300
4929 تومان
پنیر سفید پنج ستاره آمل کاله
6400
5952 تومان
پنیر لبنه انا کاله 180 گرم
3000
2790 تومان
پنیر کم چرب امل کاله 400 گرم
6400
5952 تومان
پنیر پنج ستاره امل کاله کوچک
1700
1564 تومان
پنیر ماسکار پونه کاله
4500
4140 تومان
شیر زیرو کاله
3400
3128 تومان
ماست چکیده موسیر کاله 250 گرم
2400
2232 تومان
ماست ناری کفیر کاله
9500
8835 تومان
دوغ کفیر ناری کاله
3500
3255 تومان
دوغ گازدار کاله
3800
3534 تومان
پنیر خامه ای کاله
1500
1395 تومان
خامه انجیر کاله 100 گرمی
1750
1750 تومان
خامه خرما کاله 100 گرم
1750
1750 تومان
پنیر پنج ستاره آمل کاله 200 گرم
3250
3022 تومان
پنیر خامه ای ویلی کاله
3500
3255 تومان
ماست سون کاله
8700
8700 تومان
ماست سون دبه ای کاله
10900
9810 تومان
ماست کم چرب کفیر
9500
8835 تومان
پنیر ورقه ای گودا کاله
7000
7000 تومان
پنیر ورقه ای لازانیا کاله
7000
6510 تومان
پنیر پیتزای پروسس رنده شده کاله 500 گرم
17000
15640 تومان
پنیر پیتزا کاله 180 گرم
6300
5796 تومان
پنیر گوسفندی لیقوان کاله
5100
4743 تومان
دوغ بدون گاز کاله
3800
3800 تومان